Campania promoțională a companiei

ALTEXPRESS COURIER & E FULFILLMENT SERVICES SRL

adresată consumatorilor finali persoane fizice și juridice

Perioada campaniei: 18 noiembrie – 1 ianuarie 2024 

1.ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1 Organizatorul campaniei promoționale “ALTEXPRESS TE PREMIAZĂ PRIN PROGRAMUL CASHBACK” (denumită în continuarePromoțiasau „Campania”) este ALTEXPRESS COURIER & E FULFILLMENT SERVICES SRL (denumită în continuare “Organizatorul”), cu sediul în Șoseaua de Centură 2-8 C, Hala D5, etaj 1, Bragadiru, România.

2.DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1. Campania promoțională se desfășoară în perioada 18 noiembrie – 1 ianuarie 2024.

2.2 Campania se va desfășura pe întreg terioriul României, pe website-ul companiei: http://www.altexpress.ro/.

3.SERVICIILE PARTICIPANTE

3.1. Prin intermediul premiilor dobândite prin campania promotională “ALTEXPRESS TE PREMIAZĂ PRIN PROGRAMUL CASHBACK”, oferite sub formă de credit în contul personal creat pe website-ul http://www.altexpress.ro/, se pot achita comenzi plasate pe website de orice natură, atât către destinații nationale, cât și către destinații internaționale.

3.2 După data încheierii campaniei promoționale, serviciile participante descrise mai sus își pierd această calitate, Organizatorii nemaiavând nicio responsabilitate și nemaiasumându-și nicio obligație în legatură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitații ori continuării campaniei promoționale. 

4.REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

4.1 Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricarui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată, în format electronic, prin accesarea site-ului http://www.altexpress.ro/  

4.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea site-ului.

5.MECANISMUL CAMPANIEI – DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania promoțională este deschisă participanților clienți finali, persoane fizice sau juridice.

5.2. Pentru a beneficia de Promoție, clienții persoane fizice sau juridice, trebuie să se înregistreze pe site-ul https://altexpress.ro/, în secțiunea “Contul meu”, folosind o adresă de email validă.

5.3. Participanții trebuie să alimenteze contul cu suma de cel puțin 100 RON pentru a beneficia de un bonus de 5 lei.

5.4. Participanții trebuie să alimenteze contul cu o sumă cuprinsă în intervalul 200-499 RON pentru a beneficia de un bonus de 3% din valoarea sumei cu care se alimentează contul.

5.5. Participanții trebuie să alimenteze contul cu o sumă cuprinsă în intervalul 500-1000 RON pentru a beneficia de un bonus de 5% din valoarea sumei cu care se alimentează contul.

5.6. Participanții trebuie să plaseze o comandă validă pentru a beneficia de bonusul de 5% cashback înapoi în cont.

5.6.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie participanții persoane fizice sau juridice care nu finalizează comanda plasată prin intermediul website-ului https://altexpress.ro/.

5.6.2. Nu sunt eligibili a participa la Campanie participanții persoane fizice sau juridice care anulează o comandă plasată prin intermediul website-ului https://altexpress.ro/.

6. Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la adresa [email protected] sau prin poștă la ALTEXPRESS COURIER & E FULFILLMENT SERVICES SRL, Șoseaua de Centură 2-8 C, Hala D5, etaj 1, Bragadiru, România, în maxim 30 de zile de la încheierea Promoției. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator.

6.  MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

6.1 Pentru înscrierea valabilă, în vederea participării la campanie, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

6.1.1. Participantul să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus.

6.1.2. Participantul să se înscrie în promoție prin accesarea în perioada 11.2022-01.01.2024 website-ul https://altexpress.ro/ .

6.1.3. Participantul să efectueze o încărcare a contului cu sume cuprinse între 100 și 1000 de lei pentru a beneficia de bonusurile oferite conform Art. 5, subpunctele 5.3.-5.5.

6.1.4. Participantul să plaseze, să finalizeze fără anulare o comandă din contul personal, pentru a beneficia de bonusul prevăzut în Art. 5, subpunctul 5.6.

7.  PREMIILE OFERITE IN CADRUL ACESTEI CAMPANII PROMOTIONALE

7.1 Premiile oferite in cadrul acestei campanii sunt bonusuri electronice oferite cadou pe platforma https://altexpress.ro/ cu valoare fixa sau variabilă, astfel:

7.2. Premiile oferite în cadrul campaniei promoționale NU AU CARACTER CUMULATIV.

7.3. Nu se permite acordarea contravalorii în bani sau schimbarea premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale.

7.4. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

8.  RESPONSABILITATE

8.1. Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

8.2. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei participări în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă. Organizatorul nu este responsabil pentru urmatoarele:

 1. Înscrierile online care nu respectă tematica acestei Campanii;
 2. Nicio eroare în datele furnizate de catre Participanți / Câstigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea transmiterii în condiții normale a bonusului, la imposibilitatea identificării unui Câstigator.
 3. Erori cauzate de folosirea incorecta a adresei de e-mail sau a dispozitivelor de conectare la Internet de catre Participant (întreruperea sursei electrice, erori date de sistemul de operare instalat, erori date de virusarea sistemului de operare, erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către Participant în scopul de a manipula rezultatele Campaniei).
 4. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera, Sistem de operare minim Windows 2000, Google Chrome), iOS (versiunea minima 7) si Android (versiune minima 4.1).
 5. Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectarii în integralitate, a Regulamentului Campaniei sau datorită numelui și / sau prenumelui și / sau adresei de e-mail și / sau numărului de telefon completate greșit.
 6. Situațiile în care anumite persoane inscrise in Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral, la Campanie, daca această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului Organizatorului:
 7. Înscrierea online pe alt site decat website-ul Campaniei;
 8. Înscrierile online nu conțin toate câmpurile obligatorii;
 9. Aceste circumstanțe se pot datora dar nu se limitează la: informații eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei.
 10. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice și / sau întreruperile care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și / sau a echipamentelor de calcul și / sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și / sau nefuncționarea / funcționarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice și / sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme și / sau defecțiuni tehnice ale operatorilor de telefonie.

8.3. Participanții acceptă cu titlu în mod expres, neechivoc și definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința Câștigătorilor premiilor Campaniei, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.

8.4. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, (nume, prenume, adresă și număr de telefon mobil, adresă de e-mail valabilă, Cod numeric personal, cod TVA – CUI).

8.5. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate utiliza premiul din cauza numelui și / sau prenumelui și / sau numărului de telefon și / sau adresei de mail / livrare transmise greșit.

8.6. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un participant desemnat câștigător nu poate beneficia de premiu din cauza nerespectării în integralitate, de către oricare participant, a Regulamentului Campaniei sau din cauza datelor sale cu caracter personal transmise greșit. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia din urmă, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora și considerate de către Organizator drept reale, corecte și complete.

8.7. Imposibilitatea Câștigătorului, din orice motive, de a intră în posesia oricărui premiu din cadrul acestei Campanii sau de a utiliza oricare din premiile Campaniei exonerează Organizatorul de orice răspundere.

8.8. Organizatorul Campaniei nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicat în niciun fel în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu această Campanie.

8.9. Imposibilitatea Câștigătorului, din orice motive, de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestei Campanii sau de a utiliza oricare din premiile Campaniei exonerează Organizatorul de orice răspundere.

8.10. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.11. Organizatorul Campaniei Promoționale, are dreptul să verifice prin sondaj acuratețea informațiilor introduse de utilizatori la crearea conturilor și, în cazul în care constată nereguli, și să descalifice participantul fără notificarea sa în prealabil.

8.12. De asemenea, participanții își asumă întreagă răspundere civilă și penală pentru informațiile pe care le transmit sau le publică în spațiile dedicate campaniei.

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Întrucât ALTEXPRESS COURIER & E FULFILLMENT SERVICES SRL, în calitate de Organizator solicită participanților la Campanie anumite date ce au caracter personal, Organizatorul asigură și protejează drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor).

Prin declararea datelor sale personale, Participantul își manifestă consimțământul în mod expres și neechivoc ca datele respective să fie colectate de către Organizator.

Colectarea datelor cu caracter personal presupune în mod obligatoriu furnizarea acestora de către persoanele vizate. Dacă aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al Participantului de a-i fi prelucrate datele respective fapt care, determină implicit imposibilitatea participării la Campanie.

10.2  Participanții au dreptul ca în orice moment să solicite Organizatorului și/sau Împuternicitului:

 1. a) confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta (Dreptul de acces);
 2. b) rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte (Dreptul de intervenție);
 3. c) încetarea, din motive întemeiate și legitime, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări (Dreptul de opoziție);
 4. d) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința să (Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale);

10.3. Datele personale pot fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale, numai la solicitarea expresă și justificată a acestora.

10.4. La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții înscriși la Campanie vor trimite pe adresa: Șoseaua de Centură 2-8 C, Hala D5, etaj 1, Bragadiru, România o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ori la adresa de e-mail: [email protected].

10.5. Prin participarea la Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la această Campanie.

10.6. Solicitările/reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot vor trimite pe adresa: Șoseaua de Centură 2-8 C, Hala D5, etaj 1, Bragadiru, România

Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la adresa [email protected] sau prin poștă la ALTEXPRESS COURIER & E FULFILLMENT SERVICES SRL, Șoseaua de Centură 2-8 C, Hala D5, etaj 1, Bragadiru, România, în maxim 30 de zile de la încheierea Promoției. După această dată, nicio contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator.

11.            ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

11.1 Campania promoțională va putea fi întreruptă înainte de încheierea perioadei de promoție, doar în caz de forță majoră* sau printr-o decizie a organizatorului, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voință sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a campaniei.

Notă*: Forță Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului contract și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.